HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Saturday, 19/09/2020 - 18:18|
Nhiệt Liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 1670/SGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ công văn số 619/PGDĐT-TV ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Phòng  GD&ĐT Phổ Yên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020 - 2021,

Trường Tiểu học Bắc Sơn xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cho nhà trường năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để cải tạo, sửa chữa, bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường trong năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Việc vận động tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục.

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại nhà trường và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng của nhà trường, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

II. Nội dung:

1. Nhu cầu về sửa chữa, cải tạo, mua sắm bổ sung để tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học 2020-2021 cần vận động tài trợ:  

- Mua mới bổ sung 30 bộ bàn ghế học sinh (do số lượng học sinh tăng và thay thế số bàn ghế đã cũ hỏng do sử dụng nhiều năm, không còn khả năng sửa chữa, cải tạo).

- Sửa chữa 40 bộ bàn ghế học sinh bị hư hỏng (thay mặt, vai, chân bàn; thay mặt, chân ghế).

- Mua mới bổ sung 02 tủ sắt đựng đồ dùng, thiết bị dạy học tại phòng học môn Mĩ thuật.

- Thay thế 15 bộ cánh cửa sổ phòng học (30 m2) bằng gỗ bị hỏng do mối mọt (tại dãy nhà lớp học cấp 4) bằng gỗ nhóm VI, kiểu ván ghép.

- Sơn, kẻ dòng lại 16 bảng lớp học tại các phòng học.

- Mua vật tư, thiết bị và chi trả tiền thuê nhân công để sửa chữa, cải tạo lại hệ thống điện của các phòng học khu nhà cấp 4; sửa chữa, thay thế, bổ sung  những hư hỏng mới phát sinh trong năm học của hệ thống điện trong các phòng học khác; sửa chữa, thay thế những hư hỏng mới phát sinh trong năm học của hệ thống nước sinh hoạt và trang thiết bị phục vụ cho các nhà vệ sinh của học sinh.

2. Đối tượng thụ hưởng: toàn bộ học sinh của nhà trường.

3. Đối tượng vận động:

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn phường Bắc Sơn và cha mẹ học sinh của trường.

4. Dự toán kinh phí:

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

Mua mới bàn ghế học sinh  

Bộ

30

1.000.000

30.000.000

2

Sửa chữa bàn ghế học sinh

Bộ

40

300.000

12.000.000

3

Mua tủ sắt đựng đồ dùng, thiết bị

Cái

02

3.250.000

6.500.000

4

Mua thay thế cánh cửa sổ lớp học

m2

30

450.000

13.500.000

5

Sơn, kẻ bảng lớp học

Cái

16

500.000

8.000.000

6

Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện, nước

 

 

 

20.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

90.000.000

Tổng số kinh phí dự toán (bằng chữ): Chín mươi triệu đồng.

5. Hình thức tài trợ:

- Tài trợ bằng tiền: nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam cho nhà trường (thông qua tổ tiếp nhận tài trợ của trường).

- Tài trợ bằng hiện vật: nhà tài trợ chuyển giao cho nhà trường các hiện vật (bàn ghế học sinh; tủ đồ dùng; cánh cửa; vật tư, thiết bị điện, nước...) thông qua tổ tiếp nhận tài trợ của trường.

- Tài trợ phi vật chất: nhà tài trợ đóng góp ngày công lao động để thực hiện sửa chữa bàn ghế, sơn kẻ bảng lớp học; cải tạo, sửa chữa, thay thế hệ thống điện cho các lớp học, hệ thống nước sinh hoạt và phục vụ cho các nhà vệ sinh của học sinh.

III. Kế hoạch triển khai vận động và sử dụng tài trợ:

Dự kiến kế hoạch thực hiện vận động tài trợ và sử dụng các khoản được tài trợ thực hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 01/2021. Cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Tháng 8,9/2020

- Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, trình Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thẩm định, phê duyệt.

- Thành lập tổ tiếp nhận tài trợ sau khi kế hoạch vận động tài trợ đã được Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thẩm định, phê duyệt.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận tài trợ.

- Lập kế hoạch sử dụng tài trợ, công bố và niêm yết công khai kế hoạch.  

 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận tài trợ.

- Triển khai thực hiện sửa chữa, cải tạo và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, hạng mục công trình theo kế hoạch và thực tế nguồn tài trợ đã nhận được. 

 

Tháng 01/2021

 - Thống kê, báo cáo quyết toán công khai kết quả tiếp nhận và sử dụng tài trợ.

 

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệu trưởng thành lập tổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường (bao gồm các thành phần: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi kế hoạch vận động tài trợ đã được Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thẩm định, phê duyệt.

Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin cụ thể về thời gian, địa chỉ tiếp nhận tài trợ của nhà trường; tiếp nhận tiền được tài trợ; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.

2. Nhà trường lập kế hoạch sử dụng tài trợ sau khi kế hoạch vận động tài trợ đã được Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thẩm định, phê duyệt và hiệu trưởng  đã thành lập tổ tiếp nhận tài trợ.

Kế hoạch sử dụng tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

3. Hiệu trưởng và tổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ; chủ động đề xuất với các nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để mua sắm, sửa chữa, cải tạo tăng cường cơ sở vật chất trường lớp phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà trường.

4. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy định về thu, chi tài chính hiện hành.

5. Các khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của nhà trường theo quy định. Kết thúc đợt vận động và cuối năm học, nhà trường lập báo cáo quyết toán kết quả vận động tài trợ; kết quả mua sắm, sửa chữa, cải tạo tăng cường cơ sở vật chất trường lớp từ nguồn tài trợ và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp của Trường Tiểu học Bắc Sơn năm học 2019 - 2020. Trường Tiểu học Bắc Sơn xin được báo cáo và đề nghị Phòng GD&ĐT thị xã Phổ Yên thẩm định, phê duyệt.

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Nhật Cường
Nguồn:BGH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 77
Tháng 09 : 1.305
Năm 2020 : 16.312